Vi har valt ut och sammanfattat några abstrakts som presenterades på DDW i år. Här kan du bland annat läsa om resultat från tofacitinibs kliniska prövningsprogram och vilken effekt tofacitinib har på serumlipider och kardiovaskulär säkerhet hos patienter med ulcerös kolit.

The effect of tofacitinib on serum lipids and cardiovascular safety in patients with ulcerative colitis: results from the tofacitinib OCTAVE ulcerative colitis clinical program1

Séverine Vermeire, et al Poster Fr538 presented at DDW 2021

Här presenteras de finala resultaten för lipidnivåer från Open-label, long-term extension (OLE)-studien2 och major adverse cardiovascular events (MACE) samt användning av lipidsänkande läkemedel (LLA) (proportion av patienter) i det avslutade OCTAVE-programmet1 (data are as of August 24, 2020). 

Metod: I OLE-studien mättes lipider minst två gånger per år och förändringar från studiens baseline till månad 60 utvärderades. LLA användning och adjudicated MACE (proportion av patienter och incidence rate [IR; unique pts with events per 100 pt-years (PY) of exposure] med 95% confidence intervall [CI]) rapporterades för patienter med UC i Overall Cohort (alla patienter som fick tofacitinib 5 eller 10 mg två gånger per dag i Fas [P]3/OLE studierna), som inkluderade två st FasIII, 8-veckors, placebo-kontrollerade induktionsstudier (OCTAVE Induction 1&2; NCT01465763, NCT01458951), en FasIII, 52-veckor, placebo-kontrollerad underhållsstudie (OCTAVE Sustain; NCT01458574) och OLE studien. MACE definierades som hjärtinfarkt , stroke eller kardiovaskulär död. 

Resultat: Inga kliniskt signifikanta förändringar för total cholesterol (TC), high-density lipoprotein cholesterol (HDL-c), low-density lipoprotein cholesterol (LDL-c), triglycerides, LDLc:HDL-c och TC:HDL-c från OLE studiens baseline observerades i OLE study vid månad 60 . I Overall Cohort (N=1,124), fick 7.9% av patienterna en ny LLA adderad; 2.0% av patienterna fick sin LLA dos ökad. Åtta händelser av MACE rapporterades (IR 0.28; 95% CI 0.12, 0.54; 2,809.4 PY); IR förblev stabil sedan december 2016 data cut (IR 0.24; 95% CI 0.07, 0.62).  

Rapporterad MACE inkluderade två st hjärtinfarkthändelser och en vardera av akut kranskärlssjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, stroke, hjärnblödning, aortadissektion och hjärtstopp. Både hjärtinfarkthändelserna och akut kranskärlssjukdom händelsen ledde till ett temporärt tofacitinib-avbrott. Cerebrovaskulär sjukdom, stroke och hjärnblödning ledde till permanent tofacitinib-upphörande och aortadissektion och hjärtstopp resulterade i död.

Konklusion: Under OLE studien förblev lipidnivåerna och ratios i allmänhet oförändrade från OLE studiens baseline med tofacitinib-behandling. I Overall Cohort, var MACE-händelser ovanligt,IR förblev stabil sedan föregående rapporter och liknande som för behandling med TNF-hämmare inom UC. Begränsningar inluderar lågt antal patienter och begränsad tofacitinib-exponering.

Maintenance of Remission With Tofacitinib Therapy in Patients With Ulcerative Colitis: Final Results of a Subpopulation Anlysis From an Open-Label, Long-Term Extension Study, OCTAVE Open2

Jean-Frederic Colombel, et al, Abstract: 102438F presented at DDW 2021, oral presentation no 649

Metod: Här presenteras de finala resultaten från “maintenance remission” subpopulationen i Open label Long Term Extension(OLE)-studien2 för patienter som var i remission vid vecka 52 i OCTAVE Sustain-studien1 där de behandlats med 5 eller 10 mg två gånger per dag eller placebo.

Alla dessa patienter behandlades därefter med 5 mg två gånger per dag i OLE-studien. Effekt- och säkerhetsdata upp till 36 månader presenteras här för denna subpopulation.  

Resultat: Av 944 st patienter som fick ≥1 dos tofacitinib i OLE-studien, var 163 st i remission vid vecka 52 i OCTAVE Sustain-studien. Av dessa patienter fick 142 st tofacitinib(40.5% 5 mg två gånger/dag, 46.6% 10 mg två gånger/dag och 12.9% placebo) i OCTAVE Sustain.

Totalt 79/163 (48.5%) avslutade sin behandling. Av de som fortsatte i OLE, bibehölls effekten över 36 månader och var liknande oberoende vilken dos de fått i OCTAVE Sustain.

De vanligaste biverkningarna (AE:s) var förvärrad UC och nasofaryngit. Ingen venös tromboembolism, pulmonär embolism eller dödsfall rapporterades.

Konklusion: En väsentlig del av de patienter som var i remission vid vecka 52 i OCTAVE Sustain, bibehöll effekten med tofacitinib 5 mg två gånger/dag över 36 månader i OLE studien. Remission och endoskopisk förbättring var liknande för de vars dos reducerades från tofacitinib 10 mg två gånger/dag i OCTAVE Sustain till 5 mg två gånger/dag i OLE-studien jämfört med de som fick 5 mg två gånger/dag i både OCTAVE Sustain och OLE-studien.Inga nya potentiella säkerhetsrisker identifierades.

Worldwide Post-Marketing Safety Surveillance Experience with Tofacitinib in Ulcerative Colitis

David T. Rubin et al, Abstract 102438H presented at DDW 2021, oral presentation no 130

Metod: Vi har analyserat Pfizers världsomspännande säkerhetsdatabas från 30 maj 2018 fram till 25 augusti 2020. Allvarliga biverkningar av intresse som granskades var infektion,kärl- respiratoriska- neoplasma- och hjärtkärlhändelser. Patientår estimerades baserat på försäljningsdata och de kalkylerade dagliga doserna var behandling med tofacitinib 5 eller 10 mg två gånger per dag.

Resultat: Under den 27 månader långa rapportperioden, var exponeringen med tofacitinib 8916 patientår. 4,226 fallrapporter mottogs och inkluderade 12,103 AEs, av vilka 1 839 var SAEs(Serious Adverse Events). Av de rapporterade fallen, inkluderade 1 141 fall (27.0%)en SAE och varav 8 (0.4%) var fatala.  

Bland 1 839 SAEs, var RRs (reporting rate) per 100 patientår: 3.28 för infektionshändelser (Clostridia infektioner (C. difficile colitis/infection), lunginflammation, COVID-19, cytomegalovirus och herpes zoster), 1.26 för kärlhändelser (blödning, trombos och djup ventrombos), 0.74 för respiratoriska händelser (pulmonär embolism), 0.55 för neoplasm händelser (bröstcancer, koloncancer, lymfom, malignt melanom, malign neoplasma och prostata cancer),0.50 för hjärthändelser (ischemisk kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, angina pectoris och perikardit) 

Konklusion: Baserat på denna genomgång av Post marketing surveillance data (PMS) för tofacitinib i UC, överensstämde AE:s och RR med tofacitinibs kända säkerhetsprofil och inga nya potentiella risker identifierades. Begränsningar i PMS-rapporter, lågt antal fallrapporter för extended release beredning och begränsningar av uppskattade RRs pgra brist på precisa värden för exponering som är nödvändiga för beräkning av incidence värde skall hållas i åtanke när man tolkar dessa resultat.

 

Referenser:

1. Sandborn WJ et al. N Engl J Med 2017; 376(18): 1723–1736
2. Clinicaltrials.gov. https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT01470612. 

Kort produktresumé Xeljanz

PP-XEL-SWE-1112 Juni 2021