Tofacitinib är indicerat för behandling av aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (reumatoid faktorpositiv [RF+] eller reumatoid faktornegativ [RF−] polyartrit och utvidgad oligoartrit) samt juvenil psoriasisartrit (PsA) hos patienter från 2 års ålder som inte fått tillräckligt behandlingssvar vid tidigare behandling med DMARD.
Rekommenderad dos till patienter från 2 års ålder är baserad på följande viktkategorier:

Tofacitinibdos för patienter med polyartikulär juvenil idiopatisk artrit och juvenil PsA från två års ålder. ORAL LÖSNING ÄR FÖR NÄRVARANDE EJ TILLGÄNGLIG.

Kroppsvikt (kg)
 
Behandlingsschema
 
10  < 20 3,2 mg (3,2 ml oral lösning) två gånger dagligen
20  < 40 4 mg (4 ml oral lösning) två gånger dagligen
≥ 40 5 mg (5 ml oral lösning eller 5 mg filmdragerad tablett) två gånger dagligen

Patienter som väger ≥ 40 kg och som behandlas med tofacitinib 5 ml oral lösning två gånger dagligen kan gå över till tofacitinib 5 mg filmdragerade tabletter två gånger dagligen. Patienter som väger mindre än 40 kg kan inte byta från tofacitinib oral lösning.

 


Läs mer här:

Pfizer Inc. - XELJANZ® (tofacitinib citrate) Receives Marketing Authorization in the European Union for the Treatment of Active Polyarticular Juvenile Idiopathic Arthritis and Juvenile Psoriatic Arthritis


P-XEL-SWE-1133-sep2021
 

 


XELJANZ® (tofacitinib), Rx, (F), ATC-kod L04AA29 Selektivt immunsuppressivt medel, JAK hämmare. Tablett 5 mg, 10 mg och depottablett 11 mg. 1 mg/ml oral lösning.

Begränsningar: Subventioneras endast när behandling med TNF-hämmare gett otillräcklig effekt eller inte är lämplig. Indikationsområden: Behandling i kombination med metotrexat (MTX) av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) och aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar. Behandling av aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (JIA) samt juvenil psoriasisartrit (PsA) hos patienter från 2 års ålder som inte fått tillräckligt behandlingssvar vid tidigare behandling med DMARD. Kan vid RA och JIA ges som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller om fortsatt behandling med MTX är olämplig. Behandling av vuxna patienter med måttlig till svår aktiv ulcerös kolit (UC) som har fått otillräckligt behandlingssvar, förlorat behandlingssvar, eller varit intoleranta mot konventionell behandling eller mot biologiska läkemedel.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, aktiv tuberkulos (TB), allvarlig infektion såsom sepsis eller opportunistiska infektioner, grav leverfunktionsnedsättning, graviditet och amning.

Varningar och försiktighet: Kombinationbehandling med biologiska läkemedel och potenta immunsuppressiva medel har inte studerats och ska undvikas. Försiktighet påkallas hos patienter med kända riskfaktorer för venös tromboembolism (VTE), oavsett indikation och dosering. Patienter med tecken och symtom på VTE ska bedömas omedelbart och XELJANZ ska sättas ut hos patienter med misstänkt VTE, oavsett dos eller indikation. Under behandling ska patienterna utvärderas regelbundet i syfte att bedöma förändringar av risken för VTE. Innan behandling startar skall patienterna screenas för virushepatit samt för latent eller aktiv TB. Behandling ska inte påbörjas hos patienter med aktiva infektioner, vilket även gäller lokaliserade infektioner. Om en patient får en allvarlig infektion, en opportunistisk infektion eller sepsis ska behandlingen avbrytas. Levande vacciner rekommenderas inte till patienter som samtidigt behandlas med tofacitinib. Med tanke på den ökade risken för allvarliga infektioner, allvarliga kardiovaskulära händelser och maligniteter med tofacitinib hos patienter över 65 år bör XELJANZ endast ges till dessa patienter om det inte finns några lämpliga behandlingsalternativ. Till patienter som är eller har varit rökare och patienter med  andra riskfaktorer för malignitet och kardiovaskulär sjukdom bör XELJANZ endast förskrivas om det inte finns några lämpliga behandlingsalternativ tillgängliga. Behandling skall inte inledas vid uttalat låga lymfocyttal, neutrofiltal eller uttalat lågt hemoglobinvärde. Försiktighet ska iakttas när man överväger att sätta in XELJANZ till patienter med förhöjda levervärden. Efter insättning rekommenderas monitorering av lipidvärden,  lymfocyttal, neutrofiltal, hemoglobinvärden och leverenzymer. Behandlingsavbrott/dossänkning kan behövas vid onormala laboratorievärden. För pris och ytterligare information, se www.fass.se.

Datum för översyn av produktresumé: 8/2021. Pfizer, Vetenskapsvägen 10, 191 90 Sollentuna.

PP-XEL-SWE-1121-sep2021

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.