Iva Gunnarsson, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, har tilldelats 2017 års stipendium till Nanna Svartz minne. Hon belönas med stipendiet på 50 000 kronor för sin forskning kring den reumatiska sjukdomen SLE (systemisk lupus erythematosus) med fokus på njurengagemang.

nanna svartz stipendiumI Sverige lever mellan 6000 - 8000 personer med SLE och varje år diagnosticeras cirka 400 nya fall. I sin forskning har Iva Gunnarsson studerat uppkomsten och utvecklingen av njurinflammation i samband med SLE och prognosen för patienter inom olika subgrupper. Hon har bland annat identifierat biomarkörer för prognos och behandlingssvar hos patienter med SLE med njurpåverkan och studerat hur de nya biologiska läkemedel mot sjukdomen som nu utvecklas fungerar i den kliniska vardagen.

− SLE är en reumatisk sjukdom som inte bara drabbar leder, utan många olika organ i kroppen. Symtomen kan variera mycket mellan olika patienter. De som får problem med njurarna har sämre prognos än SLE-patienter i allmänhet. Det handlar ofta om unga kvinnor som löper risk för att utveckla njurskador och därmed bli beroende av dialys eller bli njurtransplanterade, säger Iva Gunnarsson.

− Målet för min forskning är att öka förståelsen för immunregleringen vid SLE med njurpåverkan och att på så sätt bidra till förbättrade behandlingsstrategier som bevarar njurfunktionen.

Biomarkörer och nya läkemedel

Iva började sin bana inom reumatologin vid Huddinge sjukhus 1991. 1994 kom hon till Karolinska sjukhuset i Solna och idag arbetar hon både i Huddinge och i Solna. Sin doktorsexamen avlade hon vid Karolinska institutet 1999.

Hennes forskning har till stor del baserats på studier av blod-och vävnadsprover som inhämtats i samband med njurbiopsier.

− Att hitta biomarkörer i blod och andra kroppsvätskor som kan hjälpa oss att bättre följa sjukdomsförloppet och göra säkrare prognoser för varje enskild patient är ett av huvudspåren i min forskning idag, berättar Iva.

Hon studerar också hur de nya biologiska läkemedel mot SLE som nu utvecklas fungerar i den kliniska vardagen.

− Än så länge finns bara ett biologiskt läkemedel mot SLE registrerat i Sverige och ytterligare ett som vi kan använda för särskilda patienter. Vi kan konstatera att den typen av behandling är positiv för svenska patienter och också lära oss en hel del om hur den nya typen av läkemedel fungerar i vardagen.  Vi har till exempel kunnat konstatera att rökning försämrar behandlingsresultaten.

Framstående svensk forskning

Iva framhåller att forskningen om SLE i Sverige håller hög klass. En viktig framgångsfaktor är det goda samarbetet mellan SLE-forskare i olika delar av landet. Svenska patienter är också generellt positiva till att delta i forskningsstudier. Iva och hennes kollegor på Karolinska Universitetssjukhuset har sedan 1990-talet byggt upp en kohort av över 600 SLE-patienter som de nu följer upp. Också kontrollpersoner som är matchade i fråga om kön och ålder har rekryterats. De har också skapat en unik biobank med njurbiopsier, serum- och plasmaprover.

Patienterna har nytta av att delta i forskningen, framhåller Iva. Målet är ju bättre vård för alla som lider av sjukdomen, och för den enskilde som deltar i en studie kan det innebära att man får tillgång till nya behandlingar på ett tidigt stadium.

Njurpåverkan vid SLE är ett allvarligt symtom som kan leda till varaktig njursvikt. Jag tror och hoppas att min forskning kan öka kunskapen om immunregleringen i sjukdomen och på så sätt bidra till bättre och mer individanpassade behandlingar, säger Iva.

PP-XEL-SWE-0194 sept 2017

Fler nyheter