check

Gedigen erfarenhet av tre indikationer från 208 000 behandlade patienter världen över samt 5 års registerdata inom RA 1,2

check

Signifikant effekt redan efter två veckor (p<0,0001 vs placebo)* och med en halveringstid på tre timmar3

check

Den enda JAK-hämmaren med tre indikationer, RA, PsA och UC.4

 

Säkerställ Xeljanz® (tofacitinib) till rätt patient

Det här materialet har tagits fram för att förse dig med mer data om XELJANZ® och säkerhet med anledning av uppdaterade rekommendationer. Dessa ersätter de temporära åtgärder från maj 2019 gällande användning av tofacitinib hos patienter med riskfaktorer för VTE efter de preliminära analyserna av resultaten från studien Oral Surveillance A39211334.

Utöver Oral Surveillance-studien finns registerdata (RWD) från Corrona RA Register (USA)2,5 och dokumenterad långtidsuppföljning 9,5 års data inom RA6, 6,1 år inom UC7 och 3 år inom PsA8.

Med hjälp av den robusta säkerhetsdata som finns kan du hitta och behandla rätt patient med XELJANZ®.

* För patienter med ulcerös kolit: Medelskillnaden från baslinje vad gäller avföringsfrekvens och rektalblödning Mayo-delpoäng vid dag 15 för tofacitinib 10mg två gånger dagligen vs placebo var 0.74 vs -0.35 respektive 0.76 vs -0.44 (p<0.0001).

 

Divider

 

 

Sammanfattning behandlingssäkerhet

Oral Surveillance är en pågående öppen klinisk studie (N=4 362) för att utvärdera kardiovaskulär säkerhet och risk för maligniteter för Xeljanz 5 mg två gånger dagligen och Xeljanz 10 mg två gånger dagligen, jämfört med en TNF-hämmande behandling hos patienter med reumatoid artrit som var 50 år eller äldre och som hade minst en kardiovaskulär riskfaktor.9

 • Rekommenderad åtgärd är försiktighet för patienter med kända riskfaktorer för VTE oavsett indikation och dosering.
   
 • Dosberoende riskökning gällande infektioner, djup ventrombos och lungemboli ses övervägande vid behandling med XELJANZ® 10 mg två gånger dagligen. Godkänd dos för patienter med RA/PsA är 5 mg två gånger dagligen.
   
 • Patienter som är äldre än 65 år har en ytterligare ökad risk för allvarliga och dödliga infektioner. XELJANZ® ska därför endast övervägas till dessa patienter om det saknas lämplig alternativ behandling.

 

tabell

 • I interimsanalysen observerades en statistiskt signifikant skillnad för Xeljanz 10 mg jämfört med TNF-hämmare avseende lungemboli och mortalitet. Riskkvoten (HR) för lungemboli med tofacitinib 10 mg två gånger dagligen jämfört med TNF var 5,96 (1,75–20,33). HR för mortalitet var 3,28 (1,55–6,95) för tofacitinib 10 mg två gånger dagligen jämfört med TNF-hämmare. Cut-off date: 22 feb 2019.
HR: Hazard ratio
 

Sammanfattning av övrig data gällande säkerhet

 

Divider

 

 • 9,5-års långtidsuppföljning (RA-patienter)
  28 fall av lungemboli när man följde 7061 patienter över tid.6

  Stabil risk (IR/100 Patient Years) för svåra infektioner, DVT och lungemboli över tid när man undersökt 7 061 patienter med RA som behandlats med 5 respektive 10 mg XELJANZ® två gånger dagligen under 9,5 års tid.6

  Biverkningar är väl dokumenterade i långtidsuppföljning av både RA-patienter6 och PsA-patienter8.
   
 • Corrona RA Register
  Ingen signifikant skillnad för Xeljanz 5 mg två gånger dagligen och Xeljanz 11 mg depottablett en gång dagligen, avseende hjärt- kärlhändelser och allvarliga infektioner vid 5-års data jämfört med bDMARDs**.2,3

  Femårsresultat från det USA-baserade Corrona RA Registret då säkerhetsdata från tofacitinib och biologiska DMARDs jämförts under en femårsperiod.2,3
   
 • Tofacitinib kliniska utvecklingsprogram
  Kliniska randomiserade studier med tofacitinib för sjukdomarna RA, PsA och UC visade ingen statistisk signifikant ökning av DVT och lungemboli jämfört med placebo10

  Data från randomiserade kliniska studier i fas 2 och 3 i det kliniska prövningsprogrammet för tofacintinib som monoterapi eller i kombination med konventionella syntetiska DMARDs.

  ** Adjusted HRs (95% confidence intervals [CIs]) were: MACE 0.60 (0.30, 1.18); SIEs 0.99 (0.72, 1.36)

 

Divider

 

 • Octave Open Label Long term extension study upp till 6,1 år
  I OCTAVE induktion och maintenance, upptäcktes inga fall av venös tromboembolism (VTE) bland patienter behandlade med tofacitinib. I overall kohort (n=1157) som består av patienter som behandlats med 5 mg eller 10 mg två gånger dagligen i fas 2/3 studier och OLE (öppen långtidsuppföljningsstudie), och där patienter följts upp i upp till 6.1 år, såg man totalt 5 fall av VTE; 1 st DVT och 4 st PE (samma antal som analys vid tidigare cut-off). Dessa 5 patienter var behandlade med 10 mg två gånger dagligen och hade riskfaktorer för VTE utöver UC.11

Sammanfattning behandlingssäkerhet

 • Tofacitinib ska användas med försiktighet hos patienter med kända riskfaktorer för VTE, oavsett indikation och dosering.
   
 • Användning av tofacitinib 10 mg två gånger dagligen som underhållsbehandling rekommenderas inte till patienter med ulcerös kolit (UC) som har kända riskfaktorer för VTE, utom i de fall då det saknas lämplig alternativ behandling.
   
 • Vid behandling av reumatoid artrit och psoriasisartrit ska den rekommenderade dosen 5 mg två gånger dagligen inte överskridas.
   
 • Informera patienter om tecken och symtom på VTE innan de påbörjar behandling med tofacitinib och informera dem om att de ska söka vård omedelbart om de utvecklar dessa symtom under behandling.
   
 • Patienter som är äldre än 65 år har en ytterligare ökad risk för allvarliga infektioner och dödlighet till följd av infektioner. Tofacitinib ska därför endast övervägas till dessa patienter om det saknas lämplig alternativ behandling.
   

Referenser: 1. Data on file, Pfizer. 2. Kremer J et al. ACR 2019_Abstract2372 Post-Approval Comparative Safety Study of Tofacitinib and Biologic DMARDs: Five‑Year Results from a US-based Rheumatoid Arthritis Registry 3. Sandborn WJ et al. N Engl J Med 2017; 376(18): 1723–1736. 4. Xeljanz produktresume, fass.se. 5. Kremer J et al. ACR 2019_Abstract2874 Comparison of Malignancy and Mortality Rates Between Tofacitinib and Biologic DMARDs in Clinical Practice: Five-Year Results from a US-Based Rheumatoid Arthritis Registry. 6. Wollenhaupt J et al. Poster 522 presenterad vid: American College of Rheumatology/ Association of Rheumatology Health Professionals Annual Meeting; 3–8 november 2017, San Diego, USA. 7. Aliment.Pharmacol Ther.2019 Oct9. doi.1111/apt 15514. 8. Nash P et al. Poster presenterad vid: American College of Rheumatology/Association of Rheumatology Health Professionals Annual Meeting; 3–8 november 2017, San Diego, USA. 9. ORAL Surveillance (Study A3921133). 10. Mease, et al. Arthritis Rheumatol. 2017; 69(suppl 10). 11. Aliment.Pharmacol Ther.2019 Oct9.doi.1111/apt 15514.

PP-INP-SWE-0115 Mars 2020